Intro to the Bark Europa

—scroll down for English—

Om te kunnen begrijpen wat we precies aan boord van de Bark Europa hebben gedaan is het handig om een goede introductie te hebben, dus we beginnen met een blog die de routine van het schip uitlegt.

De Bark Europa is het enige ‘tall ship’ dat ieder jaar Antarctica bezoekt. Er is professionele bemanning aan boord, maar van de betalende gasten wordt verwacht dat ze meehelpen in het wachtsysteem. In ons geval waren er 16 professionele bemanningsleden aan boord uit 7 verschillende landen; de kapitein en 1e stuurvrouw, 3 mensen voor de catering, 2 gidsen, 2 techneuten en 7 ‘matrozen’ die werden ingezet voor alles van zeilen tot schoonmaken.

De reis was uitverkocht en dat betekende dat we met 42 gasten (zogeheten ‘voyage crew’) waren. Om een idee van de groep te geven; 12 vrouwen en 30 mannen, 6 stellen en 30 alleen-reizenden, leeftijd van 18 tot 68 jaar, 21 nationaliteiten uit 5 werelddelen (Azie was niet vertegenwoordigd). We waren verdeeld over de kajuiten, minimaal 2 en maximaal 5 personen per kajuit en iedere kajuit had een eigen badkamer. Bert en ik deelden onze kajuit met Arto (Finland) en Sandra (Duitsland), een ander stel.

De reis bestond eigenlijk uit 2 delen: de zeildagen en de landingsdagen. In totaal hebben we zo’n 35 zeildagen en 15 landinsdagen gehad.
Op de zeildagen is iedereen ingedeeld in 3 groepen, die elkaar afwisselen. Je bent altijd 4 uur op wacht en daarna heb je 8 uur vrij. Iedere groep bestaat uit 14 mensen waarvan er 2 op de uitkijk moeten staan en 2 aan het roer staan en daadwerkelijk het schip besturen met behulp van het kompas. De uitkijk is er voor ijsbergen, drijvende voorwerpen, andere schepen, land en natuurlijk ook om dieren te spotten zodat dat op het schip omgeroepen kan worden. De 10 mensen van de wacht die niks te doen hebben kunnen binnen opwarmen, een boek lezen, foto’s uitzoeken of een spelletje spelen, maar ze moeten naar buiten komen als er zeilen gehesen of weggehaald moeten worden. We wisselden elkaar ieder half uur af aan het roer en op de uitlijk en dat was zeker in Antarctica wel nodig, want een half uur buiten staan in de wind was behoorlijk koud!
Op de zeildagen waren er ook meerdere presentaties per dag. Er werd verteld over de dieren van Antarctica, over zeilen, het weer, de oceanen, de sterren, ontdekkingsreizigers en ik heb zelfs leren navigeren met behulp van de zon en sterren!

Op de landingsdagen nam de professionele bemanning onze wachten over zodat wij fit genoeg waren om aan land te gaan. Jordi (de Spaanse gids) gaf ons vooraf uitleg over waar we aan land zouden gaan en wat we daar konden verwachten en daarna gingen we in kleine groepjes met de zodiacs aan land. Soms was er een wandeling met de hele groep, andere keren mochten we zelf rondlopen. De landingen duurden vaak een uur of 3. Dat lijkt veel voor een stukje strand van een paar honderd meter, maar met alle dieren die er te zien waren was het nooit te lang!

Er is een stricte routine aan boord en dat werd vooral duidelijk in de maaltijden. Elke dag was er ontbijt van 7 tot 9 uur, lunch om stipt 1 uur en diner om stipt 7 uur. Daarnaast waren er koekjes om 10 en 4 uur en om half 6 was er een kleine snack.

Het ontbijt was wit- en bruinbrood (’s nachts gebakken), kaas en vleeswaren, een keuze uit nutella/pindakaas/speculoos/honing/dulce de leche, yoghurt (ook ’s nachts gemaakt) met verschillende soorten muesli, havermoutpap, sap en melk. Soms was er fruit of eieren. De lunch was hetzelfde, maar dan nog met een soep van de dag en een ‘hottie’. Dat kon van alles zijn, van de restjes van gisteren tot pizza of hot dogs. Het beste van de lunch was het tosti-ijzer dat veelvuldig gebruikt werd (croque monsieur voor de Belgische lezers)! Het avondeten was nogal hollandse kost, met veel aardappelen en soms eens rijst of pasta. Hoogtepunt van de dag was het dessert, van chocolademousse tot ijs en van broodpudding tot appeltaart.

Het klinkt waarschijnlijk als luxe, maar ik moet eerlijk toegeven dat het eten me het zwaarste is gevallen. Hoe erg de kok ook zijn best deed om er iets van te maken, het gebrek aan variatie vond ik moeilijk. Daarnaast kregen we erg weinig groente en erg veel aardappelen. Ook het niet zelf kunnen kiezen wat je gaat eten zorgde ervoor dat na een aantal weken veel gesprekken gingen over lekkere recepten en wat het eerste zou zijn wat je in Kaapstad ging bestellen. Salade en fruit scoorden bij iedereen hoog!

Om nog even terug te komen op de routine op het schip, die was vooral erg te merken bij de professionele bemanning. Elke 10 dagen werden onze bedden verschoond, elke 5 dagen werden de badkamers schoongemaakt, iedere dag na het diner werd de gang gestofzuigd, iedere nacht werd de vloer gedweild, de bar gepoetst en de fotolijstjes afgestofd, iedere 10e van de maand werden de klimharnassen gecheckt, etc, etc, etc. De bemanning had een schema van 6 uur op en 6 uur af, 7 dagen per week. Nooit eens een nacht lang slapen en altijd even behulpzaam en vrolijk, of ze nou je wc aan het schrobben waren of voor de 10e keer in de regen moesten uitleggen aan welk touw je moest trekken.

Tot slot zal ik de meest gestelde vraag nog beantwoorden: Wat doe je de hele dag op dat schip?

Eerlijk gezegd wist ik ook niet wat ik kon verwachten, maar nu kan ik zeggen dat er genoeg te doen is. Op de zeildagen sta je 8 uur op wacht en ik heb toch zeker ook 8 uur slaap nodig. Daarnaast ben je nog een tijd aan het eten, veel tijd gaat ook naar omkleden (2 lagen thermo, een trui, regenjas, regenbroek, handschoenen, muts en sjaal aan en uit doen kost veel tijd!) en de lezingen waren ook zo 2-3 uur per dag. Probeer dan nog wat mensen te leren kennen, je foto’s naar de computer te zetten, af en toe douchen, walvissen spotten, wat lezen en leren brood bakken en dan is je dag goed gevuld! Op de dagen dat er landingen waren hadden we sowieso weinig tijd. De eerste landing was na het ontbijt, we kwamen dan terug voor de lunch en daarna was er nog een landing die net op tijd voor het avondeten afgelopen was. In de avond ben je dan zo moe van de kou en indrukken, dat het niet erg is om om 9 uur je bed in te gaan!

Ik hoop dat dit een beetje een idee geeft van de zeilreis en het ‘dagelijkse’ leven aan boord. In de komende blogs zullen we vertellen over de fantastische dingen die we gezien en gedaan hebben.

DSCN0707 (Kopie)

The lunch buffet

DSCN0718 (Kopie)

Bert helpt met aardappels schillen (700 kilo in 52 dagen!)/ Bert helps with potato peeling (700 kilo in 52 days!)

DSCN1025 (Kopie)

Paulien bestuurt het schip / Paulien steering the ship

IMG_4090 (Kopie)

In de zodiac klimmen, op weg naar land / Climbing into the zodiac on the way to land

IMG_5946 (Kopie)

Een les in navigatie in de zon op dek / A lesson in navigation on the sunny deck

IMG_5970 (Kopie)

Onze badkamer / Our bathroom

IMG_5973 (Kopie)

Beetje onscherp, maar rechts onze bedden / A bit blurry, but our bunks are to the right

IMG_6062 (Kopie)

Deckhouse waar we ‘s avonds vaak UNO speelden / Deckhouse where we played lots of UNO (Denis: Slovenian rules, donkey style!)

IMG_6068 (Kopie)

Captain Erik

IMG_6143 (Kopie)

The ship

To be able to understand what we did on board the Bark Europa, it is nice to get a good introduction, so we start with a blog that explains the routines of the ship.

The Bark Europa is the only tall ship that sails to Antarctica every year. There is professional crew on board, but it is expected that the paying guests help out in the watch system. On our trip we had 16 professional crew on board from 7 different countries; the captain and mate, 3 persons for catering, 2 guides, 2 engineers and 7 deckhands that were responsible from everything from sailing to cleaning.

The trip was sold out and that meant we were with 42 guests (so-called ‘voyage crew’). To give an idea of the group: 12 women and 30 men, 6 couples and 30 lone travellers, age from 18 to 68, 21 nationalities from 5 different continents (only Asia was not represented). We were divided in the cabins with minimum 2 and maximum 5 persons per cabin and each cabin had a bathroom. Bert and I shared our cabin with Arto (Finland) and Sandra (Germany), a married couple.

The trip consisted of 2 parts, the sailing days and the landing days. In total we had around 35 sailing days and 15 landing days.
On the sailing days everybody is divided in 3 groups that rotate in the watch system. You are always 4 hours on watch and then 8 hours off. Every group consisted of 14 persons of which 2 were on lookout and 2 were on helm steering the ship by using the compass. The lookout is there for ice bergs, floating things, other ships, land and of course to spot wildlife so any appearance of animals could be announced on the ships intercom. The 10 persons of the watch that are not on lookout or helm could warm up inside, read a book, look at pictures or play a game, but they had to come out if there was any sail handling to do. We changed people outside every 30 minutes and that was really necessary on Antarctica, because standing outside for 30 minutes in the wind was pretty cold!
On the sailing days we also had lectures every day. The crew told us about animals, sailing, weather, oceans, stars, polar expeditions and I even learned to navigate by using the sun and stars!

On the landing days, the professional crew took over our watches so we could be well rested before going on land. Jordi (our Spanish guide) explained where we would go on land and what we could expect and then we landed in small groups by using the zodiacs. Sometimes we did a walk with the whole group, other times we could walk around ourselves. The landings usually lasted around 3 hours. It seems a lot for a small piece of beach, but with all the animals around, it was never too long.

There is quite a strict routing on board and it showed during our meals. Every day there was a breakfast buffet from 7 to 9, lunch at exactly 1 o’clock and diner exactly at7.Besides that we had cookies at 10 and 4 and a small snack at 6.30.
The breakfast was bread (baked in the evening before), cheese and meat, a choice of Nutella/peanut butter/honey/dulce de leche, yoghurt (also made during the night) with different kinds of cornflakes, porridge, juice and milk. Sometimes we had fruit or eggs. Lunch was the same, with in addition a soup of the day and a ‘hottie’ of the day. This could be everything from leftovers to pizza or hot dogs. The best of the lunch was the toaster that was used a lot! Diner was typical Dutch with a lot of potatoes and sometimes rice or pasta. Highlight of dinner was the dessert, from chocolate mousse to bread pudding and apple pie.

It sounds like luxury, but I have to admit that the food was the most difficult part of the trip for me. No matter how hard they tried, the lack of variation was a challenge. We got little vegetables and lots of potatoes. Not being able to choose yourself what you will eat resulted in many conversations about good recipes and what would be the first thing to order in Cape Town. Salad and fruit were most desired!

The professional crew had a really strict routine. Every 10 days our bed linen was changed, every 5 days our bathrooms were cleaned, every night the hallway was vacuumed, the bar polished and the picture frames dusted, every 10th of the month the climbing harnesses were checked, etc, etc, etc. The crew had a schedule of 6 hours on, 6 hours off, 7 days a week. They never had more than 5 hours sleep, but they were always friendly and helpful, no matter if they had to clean the toilet or explain were a rope was for the 10th time.

To conclude I will answer the question that was most often asked us before this trip: What do you do all day on the ship? Honestly, I didn’t know what to expect either, but now I can say that there is enough to do. On sailing days you are on watch for 8 hours and I also need 8 hours of sleep. Besides that you spend some time eating and getting dressed (2 layers of thermals, a sweater, rain jacket, rain pants, gloves, hat and scarf is a lot to dress and undress!) and the lectures were also 2-3 hours a day. Then try to get to know some people, select your best pictures, shower, try to spot whales, read a bit and learn to bake bread and your days are stuffed. On the landing days we had little time anyway with one landing between breakfast and lunch and another one between lunch and dinner. Then in the evening we were so tired that we went to bed early!

I hope this gives an idea of our sailing trip and the daily life on board. In the coming blogs we will tell about the amazing things we have seen and done!

6 thoughts on “Intro to the Bark Europa

 1. Hoi! Eindelijk weer een teken van leven! Hoewel… ik heb ook genoten van de blogs van “trainee Bert” en ik heb elke dag gekeken naar de stippellijn die aangaf waar de Bark Europa op dat moment in de oceaan lag! Zo was ik er toch nog een beetje bij.
  Duidelijk verhaal, geeft inderdaad een goed beeld van het leven aan boord. Jammer dat het eten toch tegenviel. Ik moet zeggen, de beschrijving klinkt toch wel goed en ik las op de site van het schip ook een bericht van een enthousiaste medereiziger die het eten helemaal fantastisch vond. Tsja, het zullen die aardappels wel zijn 🙁 Kan ik me iets bij voorstellen!!
  Leuke foto’s al, maar ik kijk natuurlijk écht uit naar de foto’s van die witte ijsmassa’s, huppelende pinguïns, springende orka’s, nieuwsgierige zeeleeuwen, drijvende walvissen, gekke passagiers en natuurlijk Bert en Paulien in actie op het zeilschip.
  Nicole en René zijn nu ook in Zuid-Afrika, maar helaas hebben jullie ze net gemist in Kaapstad! Leuk dat jullie bezoek krijgen en een paar dagen met z’n drietjes wat dingen kunnen bezoeken.
  Hier is de lente inmiddels aangebroken en de zon is wat vaker aanwezig. Laat het hardloopseizoen maar beginnen! En Indonesië schiet ook al op, we hebben vanuit NL al een jungle tour geboekt, ik mail je er wel over.
  Veel plezier in Afrika en snel schrijven aan de nieuwe blog he!
  XX

 2. Het begin is zeker al een mooi en duidelijk verhaal! Wat dat eten betreft…ik vind het knap dat er elke dag 3 van die maaltijden worden gemaakt en dat voor 58 mensen!!!
  Ook nog eens zonder boodschappen doen, goede planning! Het strakke schema is natuurlijk ook belangrijk, anders wordt het een chaos op het schip. Paulien, je hebt vast geleerd om alles goed en netjes op te ruimen in je gedeelde hut:)
  Hoe is het met Wally? Heeft hij het ook overleefd?
  Tot de volgende blog!

  • Wacht maar tot de volgende blogs en de eerste foto’s van Antarctica!! En ja Paulien heeft een beetje leren opruimen in die kleine hut, maar we zullen zien hoe lang het blijft duren 🙂

   Wally heeft een beetje vertraging met zijn verhalen, daar proberen we nog werk van te maken!

 3. Wat een mooi verhaal! Nu kunnen we ons een beetje voorstellen wat jullie taken waren! En Paulien aardappelen zijn goed voor je haha! Dat verveeld toch nooit? Ben benieuwd naar het vervolg en de foto’s! Lieve groetjes van ons en ook van Opa en Oma ( vanmorgen hebben we het nog over jullie gehad)

 4. Love the posts and the pictures guys.. the food from Buenos Aires look AMAZING! I thing i would easily go up 5-10 kilo with nice meals like that..

  Glad you remembered the awsome rules for UNO 😉 Hope we’ll be able to play again one day..

  Have fun to the max!

  p.s. Here’s how my amazing day looked like till now.. http://oi62.tinypic.com/24e75ow.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *